Deze privacyverklaring is van toepassing op de website en de dienstverlening van Stichting Vastgoedfondsenscan.nl (hierna “Vastgoedfondsenscan.nl” of “Wij”). Wij leggen in deze verklaring uit wat ons algemene privacybeleid is, voor welke doeleinden we uw persoonsgegevens verwerken en welke rechten u heeft ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Wie is Vastgoedfondsenscan.nl?

Vastgoedfondsenscan.nl is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Wij zijn gevestigd op het adres Straatweg 90, 3621 BS, in Breukelen. Ons Kamer van Koophandel-nummer is 77619145.

Hoe kijken wij tegen privacy aan?

Vastgoedfondsenscan.nl vindt het waarborgen van uw privacy cruciaal. Dat betekent dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor onze dienstverlening. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden. Wij delen deze gegevens alleen als wij dat wettelijk verplicht zijn. Ons commerciële belang is gebaseerd op absolute vertrouwelijkheid in de informatie die wij vice versa met u uitwisselen. Zodoende loopt ons commercieel belang parallel aan de geldende privacywetgeving.

Wat zijn persoonsgegevens?

Als u onze website bezoekt of gebruik wilt maken van onze diensten, dan verwerken wij verschillende gegevens van u. Een persoonsgegeven is iedere informatie die herleidbaar is naar een natuurlijk persoon.

Welke gegevens verwerken wij van u?

Wij verzamelen alleen gegevens die u zelf aan ons verstrekt. U bent niet (wettelijk) verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken. Indien u gebruik wilt maken van onze diensten, dan hebben we wel gegevens nodig. Wij waken ervoor niet meer gegevens van u te vragen dan we nodig hebben.

Communicatie

Als u contact met ons opneemt, dan slaan wij uw contactgegevens op. Dit gaat om algemene contactgegevens, zoals uw naam, uw telefoonnummer en/of uw e-mailadres. Wij gebruiken deze gegevens om contact met u op te nemen en verder met u te communiceren.

Contract

Maakt u gebruik van onze dienstverlening, dan kunnen we meer gegevens van u vragen. Welke dit zijn, hangt af van de specifieke situatie. Wij leggen echter alleen gegevens vast die u zelf aan ons verstrekt, als:.

  • Voorletters en achternaam;
  • Geslacht;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;

Cookies en adverteren

We maken gebruik van cookies. Zo kan onze website goed functioneren, kunnen wij het klikgedrag van onze bezoekers analyseren en ook gericht adverteren. We verwerken dan in ieder geval uw IP-adres, of een deel hiervan, algemene bezoekersinformatie zoals het land waar u zich bevindt, gegevens over uw activiteit op onze website, internetbrowser en apparaat type; en eventueel uw surfgedrag.

Verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens?

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens met betrekking tot politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, gezondheid of financiële gegevens. Wel leggen we informatie vast over de door u gewenste beleggingsbedragen, maar alleen als u ons deze informatie verschaft, wat niet verplicht is.

Wat zijn de wettelijke grondslagen van Vastgoedfondsenscan.nl?

Wij verwerken uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de voorbereiding of uitvoering van onze dienstverlening voor u, indien wij hiervoor toestemming hebben gekregen (bijvoorbeeld bij de nieuwsbrief) en ook indien wij daar een gerechtvaardigd belang voor hebben (zoals bij nader genoemde marketingdoeleinden).

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Vastgoedfondsenscan.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Algemene contactgegevens bewaren we zolang dat nodig is om contact te hebben. We bewaren daarna enkel de gegevens die we nodig hebben om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (zoals richting de Belastingdienst) zolang dat nodig is op grond van die wettelijke bepaling.

Als u zich heeft uitgeschreven van de nieuwsbrief, wordt u onmiddellijk van de mailinglist verwijderd. In de cookieverklaring leggen we uit welke cookies hoe lang worden bewaard.

Delen wij uw gegevens? En zo ja: is de privacy dan gewaarborgd?

Vastgoedfondsenscan.nl deelt uw persoonsgegevens niet met andere partijen, met uitzondering van de organisatie die uw gegevens verwerkt in onze opdracht. Met deze partij hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten die voldoet aan de geldende privacywetgeving. De partij die uw gegevens verwerkt, slaat deze op op servers die in Nederland gevestigd zijn. Hiermee zorgen wij voor gepast niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Het kan zijn dat wij gegevens moeten delen met derden indien wij daar wettelijk toe verplicht zijn.

Hoe veilig zijn uw gegevens?

Vastgoedfondsenscan.nl vindt de beveiliging van uw gegevens heel belangrijk. Om die reden dragen wij zorg voor passende beveiligingsmaatregelen. Zo voorkomen we dat uw gegevens verloren gaan of in de verkeerde (= onbevoegde) handen terecht komen. Enkele van deze maatregelen treft u hieronder aan:

  • onze website is beveiligd met een SSL-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;
  • onze IT-systemen zijn beveiligd;
  • we hebben een streng toegangsbeleid. Alleen bevoegde personeelsleden hebben toegang tot uw persoonsgegevens;
  • we sluiten overeenkomsten af met derden die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken.

Welke rechten heeft u?

U heeft verschillende rechten ten aanzien van uw privacy. Zo heeft u het recht op inzage en rectificatie. In bepaalde gevallen kunt u een verzoek doen om verwijderd te worden of om uw gegevens overgedragen te krijgen (dataportabiliteit). Ook bestaat onder bepaalde omstandigheden het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen of deze te beperken.

U kunt een verzoek/bezwaar indienen per e-mail via info@vastgoedfondsenscan.nl. Vermeld graag in het onderwerp “Persoonsgegevens”. Om er zeker van te zijn dat een verzoek/bezwaar door u is ingediend, verzoeken wij u vriendelijk een kopie van uw identiteitsbewijs met uw e-mail mee te sturen. Graag in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers op het ID-bewijs), documentnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart maken om uw privacy te beschermen. Wij reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

Indien u klachten heeft over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan vernemen we dat graag via bovenstaand e-mailadres. Het liefst komen we hier samen uit. Het staat u ook vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wat gebeurt er bij wijzigingen?

De privacyregels kunnen voortdurend wijzigen. Ditzelfde geldt voor onze dienstverlening. Dit betekent dat deze privacyverklaring gewijzigd kan worden. Controleer deze verklaring daarom regelmatig.

Versie april 2020.