Deze privacyverklaring is van toepassing op de website en de dienstverlening van Stichting Vastgoedfondsenscan.nl (hierna “Vastgoedfondsenscan.nl” of “Wij”). Wij leggen in deze verklaring uit wat ons algemene privacybeleid is, welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden wij dat doen, hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard en welke rechten u heeft ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is laatst gewijzigd op 22 december 2021 en kan gewijzigd worden. Controleer deze verklaring daarom regelmatig.

Wie is Vastgoedfondsenscan.nl?

Vastgoedfondsenscan.nl is verwerkingsverantwoordelijke als u onze website bezoekt, gebruik maakt van onze dienstverlening of contact met ons opneemt. Wij zijn gevestigd op het adres Straatweg 90, 3621 BS, in Breukelen. Ons Kamer van Koophandel-nummer is 77619145.

Hoe kijken wij tegen privacy aan?

Vastgoedfondsenscan.nl vindt het waarborgen van uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens cruciaal. Dat betekent dat wij uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor onze dienstverlening. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden. Wij delen deze gegevens alleen als wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Wij nemen geen geautomatiseerde besluiten en maken dus ook geen gebruik van profilering. Ons commerciële belang is gebaseerd op absolute vertrouwelijkheid in de informatie die wij vice versa met u uitwisselen. Zodoende loopt ons commercieel belang parallel aan de wetgeving die geldt voor de bescherming van uw persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Als u onze website bezoekt of gebruik maakt van onze diensten, dan verwerken wij verschillende gegevens van u, waaronder persoonsgegevens. Een persoonsgegeven is iedere informatie die herleidbaar is naar een natuurlijk persoon.

Welke gegevens verwerken wij van u, voor welke doeleinden en hoe lang worden deze bewaard?

Wij verwerken alleen gegevens die u zelf aan ons verstrekt. U bent niet verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken. Indien u gebruik wilt maken van de volledige website, dan hebben wij hiervoor persoonsgegevens nodig. Wij verwerken niet meer persoonsgegevens van u dan wij nodig hebben en bewaren deze niet langer dan noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verwerkt. 

Communicatie

Als u contact met ons opneemt, dan verwerken wij uw contactgegevens. Dit gaat om algemene contactgegevens, zoals uw naam, uw telefoonnummer en/of uw e-mailadres.

Wij gebruiken deze gegevens om u te kunnen contacteren en verder met u te kunnen communiceren. Algemene contactgegevens bewaren we zolang dat nodig is om contact met u op te nemen en te onderhouden of totdat u zich uitschrijft van onze nieuwsbrief. Dan worden deze gegevens onmiddellijk uit het cliëntenbestand verwijderd.

Daarnaast gebruiken wij deze gegevens om u op de hoogte te houden van onze diensten. Als u dit nog niet heeft gedaan, kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief via onze website. We vragen daarbij om uw e-mailadres. De grondslag voor deze verwerking is de door u gegeven toestemming. Pas nadat u de inschrijving heeft bevestigd, wordt uw e-mailadres toegevoegd aan de mailinglist. U kunt zich te allen tijde weer uitschrijven voor de nieuwsbrief. Dit doet u door zich af te melden via de link onderaan de nieuwsbrief. Als u zich heeft uitgeschreven van de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres onmiddellijk van de mailinglist verwijderd. Daarnaast worden al uw contactgegevens direct uit het cliëntenbestand verwijderd. 

Vastgoedfondsenscan.nl analyseert haar cliëntenbestand. Dit met als doel vast te stellen hoe zij haar doelgroep het beste kan bereiken. Hiervoor worden gegevens van u gebruikt, zoals uw geslacht, postcode of e-mailadres. Zo kunnen wij vaststellen wat uw profiel is en hoe wij u het beste kunnen benaderen. De gegevens in de analyses en de uitkomsten daarvan worden niet met derden gedeeld.

Account

Wanneer u een account op Vastgoedfondsenscan.nl aanmaakt, verwerken wij uw voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres en wachtwoord. Zo kunnen wij u toegang verlenen tot onze website en u hierop registreren. Daarnaast gebruiken wij uw e-mailadres om u op de hoogte te houden van onze dienstverlening en, indien van toepassing, voor het opnieuw instellen van uw wachtwoord. Wij bewaren deze gegevens zolang als u een account bij de Vastgoedfondsenscan.nl heeft.

Website en cookies 

Wij maken gebruik van twee soorten cookies: noodzakelijke cookies en cookies voor analytische doeleinden.

Noodzakelijke cookies zorgen ervoor dat de website functioneert zoals bedoeld en om uw cookievoorkeuren te onthouden.

Cookies voor analytische doeleinden worden gebruikt om anonieme gebruiksstatistieken te genereren. We verwerken dan een deel van uw IP-adres, internetbrowser en type apparaat, algemene bezoekersinformatie zoals het land waar u zich bevindt, gegevens over uw activiteit op onze website, en indien van toepassing de vorige/volgende website die u bezoekt. Zo begrijpen wij hoe bezoekers onze website gebruiken en kunnen wij deze gebruiksvriendelijker maken. Hiervoor maken wij gebruik van Google Analytics van Google Inc. (Google). Wij gebruiken geen andere diensten van Google in combinatie met de cookies van Google Analytics. Vastgoedfondsenscan.nl heeft Google Analytics zo ingesteld dat uw IP-adres deels wordt verwerkt en uw gegevens niet met derden worden gedeeld. Ook heeft Vastgoedfondsenscan.nl een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Op deze manier waarborgen wij uw privacy.

Delen wij uw gegevens? En zo ja: is de privacy dan gewaarborgd?

Vastgoedfondsenscan.nl deelt uw persoonsgegevens niet met andere partijen, met uitzondering van de organisatie die uw gegevens verwerkt in onze opdracht. Met deze partij hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. De partij die uw gegevens verwerkt slaat deze op op servers die in Nederland gevestigd zijn. Hiermee zorgen wij voor een gepast niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Het kan zijn dat wij gegevens moeten delen met derden indien wij daar wettelijk toe verplicht zijn.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Vastgoedfondsenscan.nl vindt de beveiliging van uw gegevens heel belangrijk. Om die reden dragen wij zorg voor passende beveiligingsmaatregelen. Zo voorkomen we dat uw gegevens verloren gaan of in de verkeerde (= onbevoegde) handen terecht komen. Enkele van deze maatregelen treft u hieronder aan:

  • onze website is beveiligd met een SSL-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;
  • onze IT-systemen zijn beveiligd;
  • we hebben een streng toegangsbeleid. Alleen bevoegde personeelsleden hebben toegang tot uw persoonsgegevens;
  • we sluiten verwerkersovereenkomsten af met derden die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken.

Welke rechten heeft u?

U heeft verschillende rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens. Zo heeft u het recht op inzage, rectificatie of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens door Vastgoedfondsenscan.nl. In bepaalde gevallen kunt u een verzoek doen om verwijderd te worden of om uw gegevens overgedragen te krijgen (dataportabiliteit). Daarnaast heeft u het recht om de eerder gegeven toestemming voor een verwerking in te kunnen trekken.

U kunt uw verzoek of bezwaar indienen per e-mail via info@vastgoedfondsenscan.nl. Vermeld graag in het onderwerp “Persoonsgegevens”. Wij reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen een maand, op uw verzoek.

Indien u klachten heeft over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan vernemen we dat graag via bovenstaand e-mailadres. Het liefst komen we hier samen uit. Het staat u ook vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wat gebeurt er bij wijzigingen?

De privacyregels kunnen voortdurend wijzigen. Ditzelfde geldt voor onze dienstverlening. Dit betekent dat deze privacyverklaring gewijzigd kan worden. Controleer deze verklaring daarom regelmatig.

Versie december 2021.