Gebruikersvoorwaarden website Stichting Vastgoedfondsenscan

1. Toepassingsbereik

  1. Het gebruik van deze website van Stichting Vastgoedfondsenscan (“Stichting”) en alle daarmee verbonden websites is onderworpen aan deze gebruikersvoorwaarden (“Voorwaarden”).
  2. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek en elk gebruik van deze website, en op alle informatie, blogs en diensten van de Stichting, in het bijzonder de door de Stichting gepresenteerde Vastgoedfondsenscan (“Scan”) die op of via deze website aan de gebruiker worden verstrekt (‘Informatie’).
  3. Een bezoeker van deze website accordeert deze Voorwaarden onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud.

2. Toepasselijkheid en wijzigingen

Door middel van het bezoeken of gebruiken van deze website, gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

De Stichting behoudt zich het recht voor om de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de inhoud van deze Voorwaarden, te allen tijde te wijzigen zonder verdere aankondiging. Het is derhalve aan te raden om deze Voorwaarden regelmatig te raadplegen. Deze Voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 20 maart 2020.

3. Informatie en aansprakelijkheid

De Informatie is voor algemene doeleinden en vormt op geen enkele wijze beleggingsadvies of een aanbeveling. Hoewel de Informatie met grote zorg is samengesteld, geeft de Stichting geen enkele garantie dat deze website en/of de Informatie vrij is van fouten, malware en virussen of dat deze website en/of de Informatie volledig, geldig, juist, actueel en geschikt is voor het doel dat de gebruiker van deze website aan de Informatie geeft.

De Stichting sluit uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor directe en indirecte schade die voortvloeit uit de weergave van, het gebruik van of toegang tot de Informatie en/of deze website. Dit omvat, maar is niet beperkt tot bedrijfsschade, bedrijfsstagnatie, reputatieschade, verlies van zakelijke kansen, winstderving, en/of geleden verlies als gevolg van de beoordelingen en/of scores van welke aard dan ook in de Scan op deze website. De Stichting is bovendien niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit (I) beleggingen, investeringen en/of interpretaties gedaan op basis van eerder genoemde beoordelingen en/of scores, (II) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website en/of de Informatie, (III) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan de Stichting of aan u wordt gezonden, (IV) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze website en/of de Informatie, (V) misbruik van deze website en/of de Informatie, (VI) verlies van gegevens, of (VII) aansprakelijkstelling van de Stichting door derden als gevolg van de Informatie zoals weergegeven op deze website, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van de Stichting.

Verzending van e-mails, contactformulieren of andere berichten middels elektronische weg aan de Stichting geschiedt zonder beveiliging en is geheel voor risico van de verzender. De Stichting raadt derhalve af om vertrouwelijke informatie via elektronische weg aan de Stichting te verzenden.

4. Websites van derden

Deze website kan links naar websites van derden bevatten. De Stichting heeft geen zeggenschap over de inhoud van zulke andere websites en is niet aansprakelijk voor het gebruik, de inhoud of de beschikbaarheid van websites van derden of verdere links op die andere websites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie, inclusief beoordelingen en/of scores van vastgoedfondsen, op websites van derden is niet door de Stichting geverifieerd en weerspiegelt op geen enkele manier de mening van de Stichting.

5. Intellectueel Eigendom

Deze website bevat informatie, gegevens, software, grafische voorstellingen en andere materialen die door het auteursrecht, merkenrecht of ander eigendomsrecht zijn beschermd. Tenzij anders aangegeven, berusten alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website, waaronder de programmatuur, teksten en beelden bij de Stichting en/of bij degene van wie de Stichting een licentie verkregen heeft.

Gebruikers mogen deze website en de Informatie enkel voor eigen persoonlijk gebruik afdrukken en/of downloaden. Ieder ander gebruik van deze website en de Informatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting is niet toegestaan. Hieronder valt het kopiëren, downloaden, scrapen, openbaar maken, verspreiden of verveelvoudigen van de website en/of de Informatie of het (hyper-/deep)linken tussen deze website en websites van derden.

6. Partiële nietigheid

Indien een clausule uit deze Voorwaarden ongeldig wordt bevonden, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden niet aan.

7. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op deze Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit, of verband houdend met, deze Voorwaarden en / of het gebruik van de website zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.